PROIECT „TURDA”

Titlul proiectului „Turda – Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”

Investim în dezvoltare durabilă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei

Domeniul major de intervenție 4.2 „Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de masuri integrate”

Contract: POCU/140/4.2/113953