COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI

CCC- Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Nord Vest, Cod 136217

Contract de finanțare: NR:POCU/726/6/12/ 136217

 

                S.C. JOB TRAINER MOTOC S.R.L, reprezentată legal prin Motoc Valeria  derulează începând cu data de 29.03.2021 proiectul CCC- Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Nord Vest, Cod , cod SMIS 2014+136217, proiect Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020 , în baza Contractului de finanțare: NR:POCU/726/6/12/ 136217 din data de 26.03.2021 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de AM, prin Organismul Intermediar Regional Nord-Vest, denumit OI.

          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 651 angajați prin programe de formare continua corelate cu nevoile pieței muncii in regiunea Nord-VEST

Obiectivele specifice ale proiectului

1.     Conștientizarea participării la programele de învățare continua, inclusiv prin participarea la serviciile de consiliere profesională și tutorat, recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în context non-formale și informale a 651 de persoane, cu accent pe cei adulți, cu un nivel scazut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate. Prin intermediul acestui obiectiv, urmărim să aducel la cunoștința potențialilor membri GT beneficiile directe ce pot fi obținute ca urmare a participării la activitățile proiectului cu posibilitatea de a accesa pachetul de beneficia pus la dispoziția acestora.

2.     Sprijinirea celor 651 de persoane din GT prin acordarea de acțiuni de consiliere profesională și tutorat inclusive prin realizarea de programe de educație personalizate în vederea încurajării participării la programele FPC, legătura directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor învățării dobândite în context non-formale și informale si dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități de locuri de muncă.

Prin acest obiectiv contribuim la realizarea OG prin includerea GT în activități specifice de consiliere și tuturor cu scopul de a dezvolta încrederea în sine și ulterior, pentru conștientizarea necesității dobândirii de noi competențe cu scopul de a-și dezvolta cariera și/sau de a căuta noi oportunități de noi locuri de muncă.

3.     Includerea unui număr de 525 de persoane din GT în vederea participării la programele de FPC inclusiv acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, prin măsuri integrate și flexibile care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale.

În cadrul proiectului vor fi implementate următoarele activități

1.     consiliere profesionala si tutorat,

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  651 dosare de consiliere/tutorat întocmite

Ø  651 de recomandări privind traseul profesional, respectiv de participare la stagii de formare sau evaluare competente

Ø  400 de persoane care și-au schimbat locul de munca ca urmare a participării la aceasta activitate, din care 46 persoane cu vârsta peste 40 ani din mediul rural

 

1.     programe care vizează îmbunătățirea abilităților de baza și transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale (sprijin pentru participarea la FPC),

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  420 persoane din GT participante la sesiunile de formare

Ø  420 certificate de absolvire a unui stagiu de formare

 

 

2.     acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  105 persoane evaluate

Ø  105 certificate de evaluare competențe

 

3.     organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  2 conturi pe rețele de socializare (facebook și instagram)

Ø  Site proiect

Ø  Concept creativ de ansamblu – Logo proiect

Ø  Campanie web și social media

Ø  7 evenimente de conștientizare

Ø  651 persoane atinse prin campanie

 

4.      acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  Materiale informaționale

Ø  Materiale motivaționale

Ø  Materiale profesionale

 

5.     activitate transversala de management și coordonare

Rezultatele implementării acestei activități vor fi:

Ø  Conferința de lansare a proiectului

Ø  Conferința de închidere a proiectului

Ø  10 comunicate de presa

Ø  1000 pliante

Ø  Afișe A3 (pentru locațiile de implementare ale proiectului)

Ø  375 broșuri

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului  este de  2.669.941,18 lei, din care asistența financiară nerambursabilă UE este de 2.536.444, 11 lei.  

Data semnării contractului de finanțare este 26.03.2021, iar durata de implementare a proiectului este de 24  luni,  de la semnarea contractului, 29.03.2021, până în 28.03.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020), Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul Specific O.S.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

 

Detalii suplimentarea puteți obține de la:

Nume persoană de contact: Motoc Valeria

Funcție: manager proiect

Telefon:  0262 315 796    Mobil: 0747088215                          

Email: jobtrainermotoc@yahoo.com

Adresa sediul în Sighetu Marmației, bld. Independentei, nr.29/25, sc.2, et.4,

Adresa punct de lucru în Sighetu Marmației, P-ța Libertății, Nr.24